Od teorie k praxi

Naše škola klade důraz na výuku anglického jazyka a chtěli bychom se v tomto směru zařadit mezi nejlepší školy v našem regionu, resp. v České republice. Chceme, aby si vaše děti osvojily základy tohoto jazyka přirozenou cestou a mohly pak angličtinu aktivně používat po zbytek života.

Proto jsme se zapojili do projektu „Od teorie k praxi“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0390, zahájili jsme vzdělávání v anglickém jazyce formou blended-learningu a začali pracovat se vzdělávacím produktem Dyned.

Co přináší DynEd?

 • individuální vzdělávací přístup k Vašemu dítěti
 • stejné šance pro všechny žáky včetně žáků se specifickými poruchami učení
 • možnost sledování průběhu studia (co, kdy, jak dlouho vaše dítě studovalo, výsledky testů, atd.) a pokroku studia u Vašeho dítěte
 • jednoduché a transparentní hodnocení žáků
 • efektivní způsob studia angličtiny
 • několikanásobně rychlejší pokrok při osvojování jazyka
 • kvalitní ústní komunikaci – s důrazem na poslech a mluvení (85% času)
 • učení se v „bezpečném prostředí“(dítě se nebojí dělat chyby)
 • individualizovanou výuku – obsah kurzů se neustále přizpůsobuje jejich aktuální jazykové úrovni
 • dítě učí se ve škole i doma (kdy se to hodí) a
 • dítě vidí bezprostředně svůj pokrok …

Vzdělávací produkt DynEd umožňuje osvojování cizího jazyka přirozenou formou. Děti pracují hravou, zábavnou formou velmi blízkou jejich běžnému životu.

Hlavní myšlenkou programu je, že zvládnutí jazyka je dovednost. Vede tak žáky k pravidelnému, rozmanitému a efektivnímu učení. Program je vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení. Podporuje pravidelnost výuky, častější četnost opakování a klade důraz na poslech s porozuměním, ústní komunikační dovednosti a maximálně individuální přístup. Navíc nepřímo odbourává obavy z výuky cizího jazyka, dělá ho přístupnějším.

Výhodou je dostupnost ve škole i doma, stejně jako jednoduché a motivující hodnocení v průběhu každé lekce i jednotlivé jazykové aktivity. Žáci tak mohou sledovat výsledky své práce a podle toho také vybírat jednotlivé jazykové činnosti.
Aby žák mohl postoupit do další lekce, musí dobře zvládnout všechny typy činností v dané lekci.

Významným přínosem je také skutečnost, že učitel může všechny své žáky sledovat, dovede v programu vyhledat informace o tom, jak často žáci s programem pracují, jak se jim vede při zvládání jednotlivých úkolů i jaká je celková úspěšnost jejich studia. Program DynEd je  tedy velmi dobrým a vítaným pomocníkem učitele.

O jeho významu svědčí také jeho rozšíření a využívání ve více než 50 zemích světa.

Program lze velmi jednoduše nainstalovat dle zaslaného postupu. Tuto instalaci zvládne běžný uživatel počítače. V případě komplikací je možno postup či problémy konzultovat s kompetentními lektory, kteří vždy rychle a většinou velmi jednoduše dovedli pomoci. Ovládání programu je intuitivní, názorné.

Asi 80 – 85% času se věnuje poslechu a mluvení, v programu se klade velký důraz na kvalitní ústní komunikaci. Tu je možno procvičovat jednak v rámci plnění jednotlivých úkolů, jednak v rámci vlastního procvičování. Je možno si svou výslovnost nahrát a pak si ji poslechnout, stejně jako je možnost si znovu poslechnout – nechat si zopakovat již vyslovenou větu, slovo, říkanku – písničku apod.

Vzhledem k tomu, že naše škola je vybavena interaktivními tabulemi, bylo důležité žákům názorně ukázat, jak mají s programem pracovat, zastavit se u jednotlivých způsobů práce, možností a také u hodnocení.

Stejně tak bylo vhodné občas pomoci s vysvětlením či přiblížením probíraného a procvičovaného učiva. Nejvíce však byla nutná motivace a podpora a také vedení dětí k určité pravidelnosti a důslednosti. Takže kromě výuky jazyka si žáci také rozvíjeli určité morálně volní vlastnosti pro další učební a pracovní aktivity, které budou v dalším životě potřebovat.

„Třebaže je program velmi dobrý a doporučuji jeho začlenění do běžné výuky základní školy, chci zdůraznit, že role učitele je i zde nezastupitelná. Žáci se výrazně zlepšili v poslechových dovednostech a „nebojí“ se mluvit. Navíc chtějí dál dosahovat dalších úspěchů (zvládnout test, zlepšit bodové hodnocení…).“

Mezi žáky jsou stejně jako v jiných předmětech rozdíly, velmi záleží také na podpoře rodičů a také na materiálních možnostech rodin. Někteří žáci nemohli využívat program v domácím prostředí, poněvadž neměli vyhovující vybavení. Těch bylo ale velmi málo.

Tím, že žáci pracovali a pracují s programem i mimo školní učebnu, zvyšují tak dobu, kterou věnují studiu cizího jazyka. Myslím si, že tento pozitivní přínos se více ukáže až v budoucnu. Celkově je metoda pro naši školu velmi významná a přínosná, budeme hledat cesty, jak zajistit její pokračování v dalších letech.

Komentáře nejsou povoleny.